กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นหื้อปอต๊อง หย้องหื้อปอตั๋ว ป้อจายใคร่หัว หื้อใคร่หัวดังๆ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: