กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้ปล๋ายกุด บ่ดีเอาแป๋งตอก แม่ญิงหน้าลอก บ่ดีเอาเป๋นเมีย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: