กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้แส้หน้อยเฆี่ยนเจ็บ

หมายความว่า:
คำถัดไป: