กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะก๋ารอันใด หื้อเยี้ยะแต้แต้ เยี้ยะเหลาะๆแหละๆ มันบ่ปอกิ๋นแล

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: