กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สะหลาดแล่งหิ้นแล่งแข็ง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: