กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เสียมบ่คมใส่ด้ามหนักๆ กำฮู้บ่นักหื้อหมั่นฮ่ำหมั่นเฮียน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: