กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าเอามือเต๊าแอว ผ่อเปิ้นเยี๊ยะก๋าน อย่าหาญปากสวก อย่าอวดตั๋วดี อย่าควีจาวหมู่ อย่าอยู่บ่าดาย อย่าหยุบของเปิ้นเล่น อย่าเต้นหื้อเปิ้นหันลาย อย่าต๊าตายนักปราชญ์ อย่าประมาทผู้มีศีล

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: