กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำบ่มีไผบ่ว่า นกจับปล๋ายไม้ค่า บ่ใจ้ตั๋วปู้ก็ตั๋วแม่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: