กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำกึ๊ดดี ขายสลีนอนสาด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: