กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำบ่มีบ่ดีแป๋งใส่ กำบ่ใหญ่บ่ดีแป๋งเอา หมาสามตั๋วก็วายข้าว เฒ่าสามย่าก็วายคัว จุ๋มปลวกอยู่ยังนาว่าแสงข้าว เฒ่าอยู่ยังเฮือนว่าแสงเฮือน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: