กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แก่ย้อนกิ๋นข้าว เฒ่าเพราะปี๋เดือนวัน บ่ได้สำคัญอยู่ตี้อายุ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: