กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เข้าร่องเข้ารอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: