กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เข้าเลือดเข้าเนื้อ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: