กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แขนซ้ายแขนขวา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: