กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: