กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฆ้องดีถ้าไม่ตีก็ไม่ดัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: