กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฆ้องปากแตก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: