กลับ
สำนวนไทย คำว่า
งงเป็นไก่ตาแตก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: