กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ง่วงเหงาหาวนอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: