กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เงื้อง่าราคาแพง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: