กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จระเข้ขวางคลอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: