กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: