กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: