กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ชุบมือเปิบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: