กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตาเป็นนกแขวก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: