กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตาไม่มีแวว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: