กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตีท้ายน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: