กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ติดไม้ติดมือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: