กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตาเล็ก ตาน้อย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: