กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กลางเก่ากลางใหม่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: