กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: