กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ท้องแห้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: