กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เบี้ยหัวแตก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: