กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แบกหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: