กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากเปียกปากแฉะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: