กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปีมะโว้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: