กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นโล้เป็นพาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: