กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กาหลงรัง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: