กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กำเริบเสิบสาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: