กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินขันหมาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: