กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินนอกกินใน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: