กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินน้ำตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: