กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินบนเรือนขี้บนหลังคา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: