กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินน้ำตาต่างข้าว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: