กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: