กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินของเก่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: