กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กำลังกินกำลังนอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: