กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผ้าเหลืองร้อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: