กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แผ่นดินเท่าใบพุทรา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: