กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พกนุ่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: